rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

2011 - Tid for seniorpolitikk

 06.01.2011   3437

Ledelse

Det er mye god informasjon på nettet om de nye lovendringene og reglene som er utformet for å innføre nye pensjonsordninger, så jeg anbefaler alle å sette seg grundig inn i dette. Jeg har limt inn noen avsnitt fra Storebrand sine informasjonssider, med linker til sider og avsnitt som jeg har funnet nyttige. Andre livselskaper har tilsvarende og like gode forsikringer og informasjon, så mitt valg av utklipp er kun eksempler på hva som finnes av informasjon på nettet. Jeg oppfordrer alle til å lete etter god informasjon om dette temaet på nettet.

 

Jeg vil allikevel peke på at endringene har stor betydning for virksomhetens personalpolitikk, og noen regnskapsmessige/økonomiske konsekvenser, avhengig av hvilke pensjonsforsikringer virksomheten tilbyr sine ansatte. Det er noen hovedtemaer som er vesentlige. Dette er arbeidstid etter fylte 62 år, Uttak av pensjon fra Folketrygden, og OTP (pensjonsforsikring) og AFP om de ansatte er omfattet av det.

Man kan velge en minimumsordning i henhold til lovens krav, men det er viktig å vurdere om en utvidet pensjonsordning for de ansatte kan gi ekstra gevinster både for virksomheten og for de ansatte.

 

Her er noen avsnitt for å motivere til mer lesing om temaet:

 

Arbeidstid.

Hvor mye den enkelte medarbeider ønsker å arbeide etter fylte 62 år er ikke knyttet til pensjonering, men er regulert i Arbeidsmiljøloven (Aml). Om en arbeider ønsker å jobbe redusert tid etter fylte 62 år, skal arbeidsgiver søke å tilrettelegge for det, uavhengig av pensjonsutbetalinger.

Aml, § 10-2. Arbeidstidsordninger 

...

(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Les mer på: http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

  

Hvem berøres av ny folketrygd?

De som er født i 1963 eller senere får nye opptjeningsregler, mens de som er født i 1953 eller tidligere beholder dagens. De som er født i perioden 1954-62 får en kombinasjon.

Les mer på: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/pensjonsreformen_ny_nyfolketrygdogafp.html

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Dagens AFP er en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Ny AFP er en tilleggspensjonsordning som utbetales tidligst fra 62 år og deretter livsvarig.  

Les mer på: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/pensjonsreformen_ny_nyfolketrygdogafp.html

 

OTP

Tjenestepensjonen fra bedriften kommer i tillegg til folketrygden og den ansattes eventuelle egen sparing. Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til bedriftseieren er pålagt å etablere en

tjenestepensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige.

Bedriften kan velge en innskuddsordning eller en ytelsesordning. Innenfor hver enkelt bedrift er

det lovverket som setter krav til medlemskap i pensjonsordningen.

 

Obligatorisk tjenestepensjon har visse minstekrav:

  • sparebeløp
  • kostnader ved pensjonsordningen
  • innskuddsfritak (premiefritak) ved uførhet

 

Minstekrav for innskuddspensjon

Minstekravet er at bedriften årlig skal betale innskudd tilsvarende 2 prosent av de ansattes lønn mellom 1G og 12 G.

I tillegg til sparebeløpet på 2 prosent av lønn, må bedriften dekke kostnaden ved pensjonsordningen. Bedriften skal også dekke kostnadene ved innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør.

Pensjonsselskaper som Storebrand vil forvalte innskuddene og sørge for utbetaling når den ansatte går av med pensjon.

For en ansatt som tjener 250.000 kroner, blir det årlige innskuddet i underkant av kr 4 000.

 

Minstekrav for ytelsespensjon

Lov om OTP sier at "en klart overveiende del av arbeidstakerne (skal) sikres en alderspensjon som minst tilsvarer alderspensjon fra en pensjonsordning med innskuddspensjon som oppfyller minstekravene". Det betyr at ordningen vil være god nok selv om enkelte av de ansatte ville være bedre tjent med en innskuddsordning.

Loven stiller som krav at alderspensjonen fra en ytelsesordning skal tilsvare minstekravene i en innskuddsordning. Krav til ytelse vil avhenge av utbetalingstid. Ved lønnsnivå på 4G (ca 240.000

kroner) og tjenestetid på 40 år skal kompensasjonsgraden være som følger:

- Utbetalingstid 10 år: minst 9 % av lønn

- Utbetalingstid 15 år: minst 7 % av lønn

- Livsvarig utbetaling: minst 5 % av lønn

 

Hva vil det koste bedriften?

Kostnadene for den enkelte bedrift vil variere i henhold til antall ansatte. For en bedrift med 10 ansatte og kr 250.000 i gjennomsnittlig lønn, vil det årlige spareinnskuddet utgjøre i underkant

av kr 40.000. I tillegg kommer kostnader til administrasjon og innskuddsfritak ved uførhet.

Les mer på: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/otppop.html?OpenDocument&paged=true&layout=popup
konsekvenser lederansvar medarbeiderpolitikk pensjon

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day